Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van FREEDOGZ, gevestigd te Hellestraat W302, 9190 Stekene, België.

1. Algemeen

1.1 Dienst: Dit zijn de diensten die op de website van FREEDOGZ wordenaangeboden of de workshops, cursussen of webinars die worden verkocht aan organisatoren, zij het private klanten of rechtspersonen.

1.2 Klant: de persoon die beroep doet op de diensten van FREEDOGZ. Deze persoon dient minimum 18 jaar te zijn, of moet een akkoord van ouders of voogd hebben.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van FREEDOGZ. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van FREEDOGZ. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.4 Door het beroep doen op de diensten van FREEDOGZ of het inschrijven in een cursus, webinar, workshop of les geeft u te kennen dat u met de betalingsvoorwaarden akkoord gaat. FREEDOGZ behoudt zich het recht voor haar betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door FREEDOGZ erkend.

2. Prijzen en betaling

2.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

2.2 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

2.3 FREEDOGZ biedt verschillende mogelijkheden aan om te betalen. Cash, betaalapp zijn mogelijk bij levering van diensten die niet worden gefactureerd, maar in het kasboek worden opgenomen. Overschrijving is enkel mogelijk bij
facturatie.

3. Gegevensbeheer

3.1 Indien u beroep doet op de diensten van FREEDOGZ, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van FREEDOGZ . FREEDOGZ houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

3.2 FREEDOGZ respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

3.3 FREEDOGZ maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

4. Overeenkomst

4.1 Een overeenkomst tussen FREEDOGZ en een klant of rechtspersoon komt tot stand nadat een opdracht door FREEDOGZ op haalbaarheid is beoordeeld.

4.2 FREEDOGZ behoudt zich het recht deelname aan lessen, workshops, seminaries, cursussen en opleidingen zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren als de deelnemer zich in strijd met de overeenkomst gedraagt. Dit geldt met name als hij/zij het doel van de gebeurtenis of andere deelnemers in gevaar brengt.

5. Annuleren van deelname aan activiteiten

5.1 Indien een deelnemer zijn deelname aan workshops, seminaries en lezingen wenst te annuleren, behoudt FREEDOGZ zich het recht volgende annulatie voorwaarden toe te passen:

  • Indien schriftelijke annulatieaanvraag wordt ontvangen, tot 2 maand voor de aanvang van workshop, seminarie of lezing, zal FREEDOGZ 100% van het reeds betaalde bedrag terug storten.
  • Indien schriftelijke annulatieaanvraag wordt ontvangen, na 2 maand en tot 14 dagen voor de aanvang van workshop, seminarie of lezing, zal FREEDOGZ 50% van het reeds betaalde bedrag terug storten.
  • Indien schriftelijke annulatieaanvraag wordt ontvangen, 14 dagen of minder voor de aanvang van workshop, seminarie of lezing, zal FREEDOGZ 0% van het reeds betaalde bedrag terug storten.

5.2 Annulatie van groepslessen en individuele lessen of consultaties dient schriftelijk te gebeuren. FREEDOGZ behoudt zich het recht groepslessen en individuele lessen of consultaties aan te rekenen of niet terug te betalen indien de deelnemer zijn deelname niet annuleert tot 24u voor de aanvang van de les.

5.3 Annulatie van activiteiten waarvoor de deelnemer een contract met FREEDOGZ heeft ondertekend, dient te gebeuren volgens de specifieke overeenkomst binnen dit contract. De annulatievoorwaarden zijn geldig die binnen dit contract zijn bepaald.


6. Afbeeldingen en specificaties

6.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van FREEDOGZ gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst

7. Boetebeding

7.1 Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.

  • is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000
  • is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000 Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.

7.2 Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

7.3 Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van FreeDogz waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.


8. Overmacht

8.1 FREEDOGZ is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van FREEDOGZ alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

8.3 FREEDOGZ behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is FREEDOGZ gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

8.4 Indien FREEDOGZ bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

9. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

9.1 Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.

9.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen FREEDOGZ en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Oost-Vlaanderen of Antwerpen kennis, tenzij FREEDOGZ er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

10. Klachten

10.1 Bij klachten kunt u FREEDOGZ steeds contacteren via deze website.

11. Copyright

11.1 Niets van deze website mag zonder toestemming van FREEDOGZ vermenigvuldigd of gekopieerd worden.

12. Bedrijfsgegevens


FREEDOGZ, Hellestraat W302 , 9190 Stekene, België.
Ondernemersnummer : BE 0834 208 116